(2006) - Електротехника са електроником, збирка задатака - Др Јасна Радуловић

eletrotehnika zbirka big 

Напомена: Збирку задатака "Електротехника са електроником" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена  је 970,00 динара.

Наслов: Електротехника са електроником, збирка задатака

Тип:

Помоћни уџбеник

Аутори:

Др Јасна Радуловић, ванр. проф. 

Резиме: 
Збирка је резултат вишегодишњег рада аутора на извођењу наставе на Машинском факултету  у Крагујевцу и заједно са помоћним уџбеником "Електротехника са електроником - Практикум за лабораторијске вежбе", у коме су изложена битна теоретска разматрања (посебно везана за основе електронике), представља покушај да се помогне студентима у савладавању разноврсне и сложене проблематике неопходне за образовање инжењера машинске струке, као и других струка којима ово није основна област интересовања. Овај помоћни уџбеник садржи шест битних поглавља, а то су: Електростатика, Електрокинетика једносмерних струја, Магнетизам, Наизменичне струје, Електричне машине и Електроника.

 Избор задатака и начин израде задатака, од једноставних до сложенијих, извршен је тако да се омогући студентима боље разумевање теоријских поставки и метода које се изучавају у оквиру предмета. Сви задаци су детаљно решени, неки од њих и на више начина, уз неопходне коментаре. Известан број задатака обрађених у збирци, из области које су, због ограниченог броја часова, недовољно заступљене у оквиру предмета Електротехника са електроником,  намењен је студентима виших година у оквиру предмета електро-струке на смеровима Информатика у инжењерству и Примењена механика и аутоматско управљање.

Ова Збирка задатака намењена је, у првом реду, студентима Машинског факултета, Универзитета у Крагујевцу. Садржај Збирке прилагођен је наставном плану и програму предмета "Електротехника са електроником" који изучавају студенти И. године академских и струковних студија Машинског факултета у Крагујевцу, а такође може корисно послужити студентима других факултета који овај предмет изучавају са одговарајућим програмом. Ова Збирка задатака је веома корисна студентима како у припремању испита, тако и у решавању практичних проблема.
 
Садржај:  

     Предговор
1. Електростатика
2. Електрокинетика једносмерних струја
3. Електромагнетизам
4. Наизменичне струје
5. Електричне машине
6. Електроника
    Додаци
    Литература

Претрага