(2015) Индустријски дизајн – Лозица Ивановић, Синиша Kузмановић, Мирослав Вереш, Милан Рацков, Биљана Марковић

INDUSTRIJSKI DIZAJN

Наслов: Индустријски дизајн

Тип: Основни универзитетски уџбеник

Аутор: Лозица Ивановић, Синиша Кузмановић, Мирослав Вереш, Милан Рацков, Биљана Марковић

ПРЕДГОВОР

У савременом добу техничко-технолошког, друштвено-економског и културног развоја друштва, улога и значај теоријске и методолошке обуке студената у области индустријског дизајна се повећава. Мисија образовања инжењера машинства данас је много шира, као и изазови са којима се они суочавају током професионалних активности. У том контексту, и индустрија и академска заједница имају потребу за најновијим знањима, техникама и методама у области индустријског дизајна. Током протеклих година развијао се концепт образовања базиран на иноватиним компетенцијама, са циљем развоја креативности студената и профилисања начина њиховог размишљања у контексту прилагођавања облика производа потребама и жељама корисника.

Књига "Индустријски дизајн" написана је према наставним плановима и програмима предмета Индустријски дизајн који се предаје студентима прве године мастер академских студија на смеру Машинске конструкције и механизација Факултета инжењерских наука у Крагујевцу,  студентима треће године основних студија, на смеру Графичко инжењерство и дизајн Факултета техничких наука у Новом Саду и студентима мастер студија на студијском модулу Инжењерски дизајн и примјењена механика, на Машинском факултету у Источном Сарајеву.  Њена посебна вредност је у томе што је градиво примерено настави на свим нивоима студија на техничким факултетима, како својим садржајем тако и структуром.

Ова књига садржи материјал развијен на основу претходног издања књиге Индустријски дизајн из 2010. године аутора проф. др Синише Кузмановића, са циљем да се створи што обухватнији и савременији уџбеник за техничке факултете. Актуелност и ангажованост уџбеника је у томе што указује на потребу уметничког приступа техници, као и у покушају да се развија свест о значају хармонизације облика производа. Ово издање обухвата ревизију, допуну и актуализацију основног текста, илустрација и примера, проширена објашњења, а додата су и нова поглавља уз нешто измењену организацију изложене материје. Поред тога, ова књига је технички другачије уређена.

У оквиру ове књиге, углавном, је разматран дизајн производа у машинској индустрији, а обухваћене су и готово све активности које се изводе при изради индустријских производа. Аутори су изабрали различите производе као примере који илуструју описане карактеристике, принципе и методе у индсутријском дизајну. Тиме је омогућена разноврсност, да би књига била занимљивија, као и да би илустровала примењивост метода на широк спектар производа. Намера је да се кроз ову књигу студенти упознају, не само са теоријским аспектима, већ и са реалностима индустријске праксе и да је користе као водич за решавање проблема индустријског дизајна и развоја производа. Тако образовани студенти су у потпуности спремни да одговоре савременим захтевима индустријске праксе, после завршетка студија.

Књига се састоји од 15 независних глава. У свакој глави представљени су одређени елементи значајни за процес дизајна и развоја индустријских производа. Примарна корист од оваквог приступа је да свака глава може да се користи независно од остатка књиге. На овај начин, студенти и наставници могу лако да одаберу наставни материјал који сматрају најкориснијим.

У првој, уводној глави објашњен је појам и значај дизајна, изложене су дефиниције и поређења дизајна и индустријског дизајна, као и основни ставови који их карактеришу. Описан је краћи историјат индустријског дизајна и на прегледан начин приказани су његови традиционални и нови концепти и филозофије. У наставку је дефинисан појам производа и описане су његове значајне карактеристике које је потребно сагледати у процесу дизајна производа.

У другој глави, на јасан и информативан начин, дат је преглед великог броја фактора који утичу на дизајн производа. Посебно је наглашено да при дефинисању облика производа треба водити рачуна о могућности поновног коришћења материјала од којег су они израђени, као и о могућности његовог једноставног растављања, на делове који су израђени од истог материјала, како би се они могли послати на поновну прераду.

Трећа глава обухвата дефинисање основних елемената и принципа дизајна чијом се правилном применом добија хармоничан производ и окружење. Указано је на основне аспекте о којима се мора водити рачуна у креативном процесу дизајна, са нагласком на индустријске примене. Кроз велики број примера интерпретиране су најважније карактеристике и примена принципа успешног дизајна индустријских производа.

У четвртој глави се поступно дефинише животни век производа, а затим и појмови радног века и века трајања производа. Посебно је разматран утицај животног циклуса на политику и развој производа.

Следи пета глава у којој је дат преглед носиоца и стратегија развоја производа у компанијама. Затим су описане неке од најпознатијих метода генерисања идеја.  У оквиру овог поглавља посебна пажња је посвећена методи емоционалног дизајна и дати су примери који илуструју примену описаних метода.

Шеста глава обухвата бионички дизајн, као методу истраживања која постаје све популарнија у последњих неколико година, са задатком решавања проблема смањења потрошње материјала и енергије, кроз примену биолошких принципа у добијању оптимизираних лаганих конструкција.

У седмој глави представљене су етапе истраживања и развоја производа, анализирана је улога дизајна у развоју производа, дефинисане су фазе процеса дизајна, описана је организација развоја и процедура израде и контроле техничке документације.

Примена стандардних бројева у типизацији производа изложена је у осмој глави.  Ова глава обухвата и значај марке, стила и модних карактеристика производа.

 Девета глава се односи на квалитет, стандарде и законске прописе вредновања производа посредством бодовног система.

У оквиру десете главе дефинисана је систематизација производа и наведене су методе за номенклатуру и класификацију производа.

Једанаеста глава садржи разна упутстава која се односе на конзервацију, паковање, складиштење и транспорт производа, као и смернице при обликовању производа у односу на наведене активности над производом, са посебним нагласком на значај дизајна амбалаже производа као средства комуникације са потрошачима.

Дванаеста глава описује инструкције везане за отпакивање, деконзервацију, уградњу, пуштање у погон и уходавање, употребу, надзор, рекламацију, сервис, одржавање, ремонт, поступање са производом након његовог искоришћења и рециклажу.

Предмет тринаесте главе су активности које предузима произвођач да купцу олакша избор и коришћење производа, у виду разних упутстава и промотивног материјала.

У четрнаестој глави се детаљније анализирају трошкови развоја и начин формирања цене за нови производ.

На крају су описане специфичности рада дизајнера и начини за представљање нових идеја. Поред тога, дато је упутство за писање стручних радова и препоруке за припрему за разговор приликом запошљавања, што је несумњиво од велике користи будућим инжењерима.

Аутори се најсрдачније захваљују рецензентима проф. др Ненаду Марјановићу, проф. др Војиславу Милтеновићу и проф. др Адиси Вучина на корисним сугестијама и предлозима, који су дали посебан допринос квалитету ове публикације.

Аутори

У Kрагујевцу
Април, 2015. године

 

Уводна разматрања, Фактори који утичу на дизајн, Елементи и принципи дизајна производа, Животни век производа и политика производа, Истраживање и развој производа, Бионички дизајн, Дефинисање дизајна током развоја производа, Асортиман, техничке карактеристике, марка, стил и мода, Израда, квалитет, екологија, стандарди и законски прописи, Систематизација и идентификација производа, Конзервација, амбалажа, паковање, транспорт и складиштење производа, Постпродајне активности над производом, Техничка подршка, Трошкови развоја и цена производа, Специфичности рада дизајнера,  ЛитератураСадржај:

Ова књига је штампана средствима Европске Комисије преко ТЕМПУС пројекта IPROD 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR

Претрага