(2015) Пословно и инжењерско одлучивање применом вишекритеријумске анализе – Милош Мадић, Богдан Недић, Мирослав Радовановић

Poslovno i inzenjersko odlucivanjeНаслов: Пословно и инжењерско одлучивање применом вишекритеријумске анализе

Тип: Монографија

Аутори: Милош Мадић, Богдан Недић, Мирослав Радовановић

Рецензенти: проф. др Марин Гостимировић, проф. др Велибор Маринковић, проф. др Данијела Тадић

Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитет у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2015.

 

ПРЕДГОВОР

Све израженија конкурентност и сложеност тржишта, брз развој технике и технологије учинио је да процес одлучивања у многим предузећима постане од кључног, стратешког значаја, имајући у виду чињеницу да представља један од најважнијих процеса који се одвија у предузећу и који има далекосежне последице на њен успех и положај на тржишту. Сложеност природе процеса често намеће потребу за доношење вишекритеријумских одлука. Познавање основних теоријских концепата и суштине вишекритеријумске анализе омогућује менаџерима, инжењерима, планерима и свим осталим доносиоцима одлука ефикасну практичну примену метода вишекритеријумске анализе за решавање бројних проблема одлучивања на различитим нивоима.

Постоји неколико одлика ове публикације које су посебно иновативне. Прво, развијен је генерализовани приступ решавања проблема пословног и инжењерског одлучивања применом метода вишекритеријумске анализе по систему “корак по корак”. То чини да публикација може бити од користи доносиоцима одлука за решавање широког спектра проблема одлучивања следећи једноставну процедуру примене различитих метода вишекритеријумске анализе. Друго, кроз решавање великог броја практичних примера, проблематика и значајни аспекти вишекритеријумске анализе, као и теоријске основе 13 метода вишекритеријумске анализе су на пријемчив начин представљени читаоцима. Kако је једноставност примене често један од најважнијих фактора који одређује шире прихватање и примену одређене методе, главни критеријум за избор приказаних метода вишекритеријумске анализе био је њихова једноставност и могућност примене у софтверском пакету Excel. Очекује се да ће публикација бити нарочито интересантна и прихватљива читаоцима који се први пут срећу са решавањем проблема одлучивања. Треће, у публикацији је извршена класификација и анализа великог број метода вишекритеријумске анализе и метода за субјективно и објективно одређивање тежинских коефицијената критеријума. Посебно се истиче приказ и анализа савремених метода вишекритеријумске анализе које имају потенцијал за ширу примену у решавању проблема одлучивања.

 

Ниш, Kрагујевац, март 2015. год.

Аутори

 

Садржај:

1. Одлуке и одлучивање, 2. Вишекритеријумска анализа, 3. Аспекти решавања проблема вишекритеријумске анализе, 4. Методе вишекритеријумске анализе (Kласификација метода вишекритеријумске анализе, Metoda AHP, Metoda ARAS, Metoda COPRAS, Metoda MOORA, Metoda RPA, Metoda MULTI-MOORA, Metoda OCRA, Metoda ORESTE, Metoda ROV, Metoda TOPSIS, Metoda VIKOR, Metoda WASPAS, Metoda PSI, Упоређење решења добијених применом различитих метода вишекритеријумске анализе), 5. Примена метода вишекритеријумске анализе за решавање проблема одлучивања (Менаџмент животне средине, Водопривреда, Пословни и финансијски менаџмент, Транспортна техника и логистика, Производња, Енергетски менаџмент, Избор материјала у пројектовању, Јавне набавке, Пољопривреда), 6. Литература

Претрага