(2015) Механички преносници – Блажа Стојановић, Мирко Благојевић

MEHANICKI PRENOSNICIНаслов: Механички преносници
Тип: Основни универзитетски уџбеник
Аутор: Блажа Стојановић, Мирко Благојевић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитет у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2015.
ISBN: 978‐86‐6335‐018‐2

Из предговора

Kњига Механички преносници представља резултат нашег вишегодишњег бављења и интересовања за област машинских елемената и преноса снаге. Ова књига је написана према наставним плановима и програмима предмета Механички преносници који се предаје студентима треће године основних академских студија на модулу Машинске конструкције и механизација Факултета инжењерских наука у Kрагујевцу. Верујемо да ће ова књига наћи своје место међу студентима и на другим техничким факултетима, али и код инжењера и техничара у пракси.
Kњига се састоји из пет поглавља. У првом поглављу су дате основне карактеристике преносника снаге, историјски развоја, њихова подела, као и опис погонских и радних машина. На крају поглавља дате су препоруке за правилан и адекватан избор преносника снаге. Основни улазни и излазни параметри преносника, приказани су у другом поглављу. Треће поглавље се односи на ланчане преноснике. У оквиру поглавља приказан је историјски развој ланчаних преносника, њихове предности и недостаци, као и различите врсте подела. Такође у поглављу се налазе основне информације о прорачуну ланчаног преносника, подмазивању и затезању ланца. Зупчасти каишни преносници су приказани у четвртом поглављу. У њему су дате све потребне информације о преноснику, његовом прорачуну и избору. Поред основних информација аутори су приказали и сложену кинематску анализу спрезања зупчастих каишева као и анализу трења ког зупчастих каишева. Поглавље се завршава анализом отказа зупчастих каишних преносника. Последње поглавље обухвата анализу, поделу и прорачун карданских преносника. Посебно тежиште је стављено на кинематику карданског преносника, али и на анализу саставних делова карданског механизма. На крају трећег, четвртог и петог поглавља дати су примери прорачуна разматраних преносника снаге, који ће умногоме олакшати посао студентима, техничарима и инжењерима.

У Kрагујевцу, мај 2015.

 

Садржај
1. Увод
2. Основни параметри преносника
3. Ланчани преносници
4. Зупчасти каишни преносници
5. Kардански преносници
Литература

Претрага