(2016) Lean концепт у управљању производњом – Иван Мачужић, Марко Ђапан

Korica monografijaНаслов: Леан концепт у управљању производњом

Тип: Монографија
Аутори: Иван Мачужић, Марко Ђапан
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитет у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2016.


Предговор

Данашњи, непредвидиви, нестабилни и висококонкурентни услови пословања унели су значајне новине на светску тржишну сцену, намећући, првенствено, свим учесницима нову пословну филозофију „купац у фокусу“. У односним условима традиционални начини пословања, у чијем центру се налази масовна производња, не могу да осигурају адекватну тржишну позицију. С друге стране, Леан производња, као брза, иновативна, јефтина, флексибилна и компјутерски интегрисана производња, која се у потпуности ослања на примену ЈИТ концепта, представља својеврсни „рецепт за успех“. Наиме, идентификовањем и елиминисањем непотребних и расипничких активности у пословном процесу, те усмеравањем пажње искључиво на оно што ствара вредност са становишта купца, Леан систем производње омогућује да се постигне максималан квалитет производних процеса, ради успостављања и одржавања баланса између квалитетног и правовременог задовољавања потреба купаца и сопствене профитабилности, у савременим условима пословања.
У току протеклих двадесетак година многе компаније су схватиле да захтеви глобалног тржишта, укључујући и све захтевније и сензибилније купце, постављају нове стандарде за флексибилност производње. Додајмо томе и чињеницу да се данас, у врло тешком времену рецесије и финансијске кризе, предузећа свих величина и облика, од индустријских гиганата, преко средњих и малих, па све до микропредузећа, суочавају са бројним изазовима властитог опстанка. Постепено изумирање масовне производње, која је била својствена великом броју компанија, отвара простор за увођење једног новог система у чијем фокусу се налази искључиво купац. Другачије речено, намеће се потреба преусмеравања са стратегије економије обима на стратегију ширине активности предузећа.
Систем који се врти око купца створен је са идејом да се кроз оптимизацију процеса омогући јефтин производ, на време и са најбољим могућим квалитетом. Такав систем јесте управо Леан производња. Увођењем Леан система производње успоставља се континуирани процес непрестаног систематског идетификовања и отклањања сувишних појава у пословању предузећа, тј. елиминисање свега што не представља вредност из перспективе купца. Тиме се, у условима кризе, значајно редукују трошкови и омогућује постизање малих, али дугорочних финансијских користи, што представља кључ за достизање дугорочне и одрживе конкурентске предности. С друге стране, ако за тренутак занемаримо постојећу кризу, у савременом пословном амбијенту, у коме се животни циклус производа драстично скраћује, Леан производња, позната и као производња светске класе, омогућује предузећу да на адекватан начин, брзо и успешно одговори различитим и бројним захтевима крајњих потрошача, како у погледу ниских цена/трошкова, тако и у погледу квалитета, времена и иновација.

У Kрагујевцу, априла 2016.

 

Садржај

1. Увод; Историја Леан филозофије; Предности Леан производње
2. Принципи Леан производње; Дефинисање вредности производа; Идентификација тока вредности за одређени производ; Kреирање вредности тока производње; Повлачење кроз целокупну производњу; Тежња ка савршенству; Kључни индикатори перформанси; Одређивање KПИ у производном процесу
3. "Just in Time" производња; Kључни елементи JIT производње; Имплементација JIT производног система; Ћелијска производња
4. Jidoka; Poka-yoke
5. Kонтинуално унапређење – Kаизен; Kаизен или иновација; Типови Kаизен-а
6. Седам губитака; Прекомерна производња; Непотребан транспорт; Непотребан застој (чекање); Прекомерна обрада; Залихе; Непотребно кретање; Дефекти или дорада; Kласификација активности
7. Визуелни менаџмент; Систем 5С; Сортирати; Систематизовати; Спремити; Стандардизовати; Самодисциплиновати; Бенефити имплементације система 5С; Седам типова отпора имплементацији система 5С; Визуелна контрола
8. Мапирање тока вредности; Kораци у мапирању тока вредности; Мапирање тренутног стања; Мапирање будућег стања; Цртање будуће мапе тока вредности и имплементација
9. Kанбан; Основни Kанбан принципи; Анализа Kанбан процеса; Супермаркет систем; Функционисање канбан система
10. Тотално Продуктивно Одржавање; Укупна ефективност производне опреме; Расположивост опреме; Искоришћење перформанси опреме; Степен квалитета производа; Тотална ефективност производне опреме
11. Производња светске класе; Структура WCM-а и принципи процеса унапређења; Пилари WCM-а; Пилар - Безбедност на раду; Пилар - Расподела трошкова; Пилар - Фокусирано побољшање; Пилар - Аутономно одржавање и организација радног места; Пилар - Професионално одржавање; Пилар - Управљање квалитетом; Пилар – Логистика; Пилар - Рано управљање производима и опремом; Пилар - Развој људских ресурса; Пилар - Заштита животне средине
12. Остали Леан алати; Алат за решавање проблема - А3; Шпагети дијаграм; "5 Why"; "5W+1Н"; Исхикава дијаграм; Брза измена алата
Литература

Претрага