(2016) Триболошка карактеризација нанокомпозита са металном основом – Слободан Митровић, Мирослав Бабић, Драган Џунић

Tri.Karakt monografijaНаслов: Триболошка карактеризација нанокомпозита са металном основом

Тип: Монографија

Аутори: Слободан Митровић, Мирослав Бабић, Драган Џунић

Издавач: Факултет инжењерских наука, Универзитет у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2016.

ISBN: 978-86-6335-032-8

Монографија „Триболошка карактеризација нанокомпозита са металном основом“ обухвата проблеме развоја и унапређења нанокомпозита на бази ZA-27 и А356 легура, кроз испитивања механичких и триболошких карактеристика. Монографија приказује систематизоване резултате вишегодишњих истраживања аутора у овој области.

У монографији су, на основу анализе и синтезе теоријских и експерименталних истраживања развоја, технологије добијања и карактеристика нанокомпозита, развијена и примењена сопствена методологија рада, односно утврђен план и програма експерименталних истраживања. Урађена експериментална испитивања и спроведене анализе резултата, односно донети закључци, одабраним методама и техникама, практично одређују будући пут развоја домаћих нанокомпозита на бази ZnAl легура. При томе су аутори користили знања и искуства која су годинама стицали као руководиоци и учесници у реализацији већег броја пројеката из области трибологије композитних материјала.

Добијени резултати, и са теоријског и са практичног аспекта, представљају допринос развоју нанокомпозитних материјала и трибологије. Резултати могу да се релативно лако примене у поступку унапређења и оптимизације техничко-технолошких карактеристика нанокомпозита. Монографијом се у значајној мери надопуњује недостатак литературе на српском језику из трибологије композитних материјала.

У Kрагујевцу, маја 2016.

Садржај

  1. Увод
  2. Нанокомпозити са металном основом
  3. Преглед актуелног станја добијања и испитиванја нанокомпозита
  4. Поступак добијанја и макро тврдоћа нанокомпозита са ZA-27 и а356 основом
  5. Испитна и мерна опрема
  6. Резултати испитивања
  7. Анализа резултата
  8. Закључна разматрања
  9. Литература
  10. Прилог

Претрага