(2016) Наука о квалитету – Славко Арсовски

Nauka o kvalitetuНаслов: Наука о квалитету

Тип: Монографија

Аутор: Славко Арсовски

Издавач: Факултет инжењерских наука, Универзитет у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2016.

ISBN: 978-86-6335-021-2

Сврха ове књиге је да на систематизован начин, применом постулата филозофије науке, укаже и објасни елементе сваке науке. Kроз анализу настајања парадигми, а посебно парадигме квалитета, анализирана је еволуција парадигми квалитета, њихова „испреплетеност и еквифиналност – ка човеку“. Сврха ових истраживања је да се укаже на то да је наука о квалитету настала на основама, претходно развијених наука и одговарајућих научних дисциплина, да постоје одређене интердисциплинарне области истраживања, али и многе трансдисциплинарне области које чине посебном науком о квалитету. Поред тога, сврха истраживања је и обогаћивање фонда науке о квалитету за даља истраживања, како академска, тако и развојна.

Циљ истраживања у овој књизи је вишедимензионалан. Први циљ је да се формално конституише наука о квалитету, са свим атрибутима једне науке и као таква уврсти у класификацију наука. Да би се овај циљ остварио анализирана је посебност науке о квалитету из угла теорије филозофије наука и на основу истраживања доказано је да је наука о квалитету мултидисциплинарна, интердисциплинарна и трансдисциплинарна наука.

Други циљ истраживања је да „осветли“ релације у области квалитета које повезују до сада одвојене научне области, као што су уметност, срећа, квалитет живота, регионални развој итд. То је посебно остварено у поглављу 6 где се, кроз изабране истраживачке теме, анализирају нове интердисциплинарне области и за њих стварају нови приступи, теорије, модели и методе.

Трећи циљ истраживања је јачање интегративне улоге науке о квалитету у односу на друге науке. Основа за то је ширина и дубина квалитета, кроз филозофску, економску и практичну димензију. На тај начин наука о квалитету се „помера са периферије ка средишту савремених наука“ и постаје незаобилазна при истраживању у многим другим наукама.

Четврти циљ истраживања је пораст свести читалаца/истраживача о значају науке о квалитету, која је на почетку своје историје имала изузетно развијену практичну димензију, да би последњих 30 година убрзано препозната као незаобилазна у објашњавању и решавању многих научних и развојних феномена.

Kњига је намењена студентима мастер и докторских студија из области квалитета, као и стручњацима из праксе као помоћ у коришћењу метода и алата квалитета.

У Kрагујевцу, септембар 2016.

Садржај

  1. Парадигма квалитета
  2. Научна база науке о квалитету
  3. Структура науке о квалитету
  4. Приступи и теорије у науци о квалитету
  5. Методе у науци о квалитету
  6. Истраживачке теме у науци о квалитету
  7. Литература

Претрага