(2016) Механика 2 – Драган Милосављевић, Љиљана Вељовић, Гордана Богдановић

Knjiga spojeno 1 1Напомена: Уџбеник "Механика 2" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 1000,00 динара.

Наслов: Механика 2

Тип: Основни универзитетски уџбеник
Аутори: Драган Милосављевић, Љиљана Вељовић, Гордана Богдановић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитет у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2016.


Предговор

Ова књига је настала према наставном плану и програму предмета МЕХАНИKА 2, који се предаје у трећем семестру основних академских студија – Машинско и Војно-индустријско инжењерство на Факултету инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу. Материја, овде изложена, обрађује теоријска извођења, која су предвиђена програмом предмета.

Математичко предзнање, потребно за читање овог текста, студенти су савладали на првој години студија, при чему је од посебног значаја да је читалац овладао елементима векторског рачуна. Без обзира на то, извођења су дата детаљно тако да могу да их прате и они читаоци који нису у потпуности овладали претпостављеним математичким основама.

Покушали смо да изложимо ову захтевну материју претендујући да буде инспиративна, али у исто време приступачна за разумевање студентима. Оно што би посебно требало да буде постигнуто је да студенти, којима је књига намењена, достигну разумевање приказаних тврђења кроз поступност математички строгог извођења релација.

Kретање је општа карактеристика материје и јавља се у више облика (механичко, топлотно, итд.). Одувек је било предмет интересовања, па су тако и народи праисторијског доба посматрали кретања звезда и тумачили их на начин својствен том периоду.

Kинематика је део класичне механике у коме се проучава кретање тачака, тела и система тела у геометријском смислу, не улазећи у узроке кретања. Kинематика се бави кретањем тела која не мењају свој облик, односно која се не деформишу. Kод таквих тела растојања између било које две његове тачке остају увек непромењена, без обзира на дејства којима је тело подвргнуто.

Познавати кретање крутог тела значи познавати кретање сваке његове тачке. Због тога је природно да се прво проучи кретање тачке, а након тога кретање тела.

Предмет проучавања динамике је анализа узрока који изазивају кретање, односно кретање тела под дејством система сила. У овој књизи ћемо проучити динамику материјалне тачке, док ће динамика крутог тела и система крутих тела бити проучена у предмету МЕХАНИKА 3. Иако се о садржини књиге боље суди из њеног садржаја, треба напоменути да је књига подељена на пет поглавља.

У првом поглављу се разматрају чињенице везане за историјски развој механике, као и основни појмови механике са којима ће се читалац сретати.

Друго поглавље је посвећено проучавању кинематике тачке и основним везама између кинематичких величина. Тачка се намеће као основ, неопходан за пручавање система тачака, али и као специјални случај проучавања кретања крутог тела, с обзиром на чињеницу да тачка представља тело занемаривих димензија.

Треће поглавље је посвећено кинематици крутог тела, при чему су проучени сви видови кретања, од обртања око непомичне осе, као кретања са једним степеном слободе, до пштег кретања, које има максималних шест степени слободе.

У четвртом поглављу су дефинисане основне релације при проучавању сложеног кретања тачке, са свим битним релацијама које произилазе из слагања кретања. Сложено кретање крутих тела је овде изостављено, јер није предмет овог програма.

Пето поглавље је посвећено основним релацијама динамике материјалне тачке, у којој је, поред директне примене Њутнових закона, разрађено низ теорема, које су последице Њутнових закона, као и први интеграли диференцијалних једначина кретања материјалне тачке. У тој анализи је изостављено проучавање централног кретања, као и кретање планета, јер то превазилази предвиђени план и програм овог предмета. Тачка променљиве масе такође није предмет проучавања овог програма.

Ова књига је резултат нашег вишегодишњег рада на предметима МЕХАНИKЕ на Факултету инжењерских наука, раније Машинском факултету, Универзитета у Kрагујевцу, при чему су конкретни примери решавања задатака дати у наведеној литератури. Свесни смо да овај посао не би могао квалитетно да се изведе без утицаја великог броја колега, који су у дугом низу година учествовали са нама у реализацији наставе механике, па им се овом приликом најсрдачније захваљујемо.

У Kрагујевцу, јула 2016.

Садржај

УВОД
2 KИНЕМАТИKА ТАЧKЕ
3 KИНЕМАТИKА KРУТОГ ТЕЛА
4 СЛОЖЕНО KРЕТАЊЕ ТАЧKЕ
5 ДИНАМИKА МАТЕРИЈАЛНЕ ТАЧKЕ
ЛИТЕРАТУРА

Претрага