(2017) Модел реинжењеринга технолошких процеса малих предузећа – Милан Д. Ерић

Наслов: Модел реинжењеринга технолошких процеса малих предузећаimage001
Тип:
 Монографија
Аутор: Милан Д. Ерић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2017.
ISBN: 978‐86‐6335‐039‐7

Монографија "Модел реинжењеринга технолошких процеса малих предузећа" је резултат дугогодишњих оригиналних, теоријских и практичних истраживања која обухватају области пројектовања технолошких процеса, инжењеринга производње, реинжењеринга процеса, моделирање процеса и система, инжењерске економије, информационих технологија и база података. Кроз уводну анализу литературних извора читалац се упознаје са тренутним изазовима и општим трендовима промена од утицаја на развој производа и технологија а самим тим и технолошких процеса. Истакнути су суштински проблеми развоја малих предузећа са аспекта примене најновијих научних и технолошких достигнућа, а решење је пронађено у информационим технологијама и реинжењерингу. Као полаз развијене методологије и модела реинжењеринга технолошких процеса, оригинално је дефинисан меки односно "софт" реинжењеринг, који носи еволуционе промене, процесно усмерен и пројектно орјентисан. Применлјивост и корисност резултата у теорији и пракси, приказане методологије, модела и софтверског решења се огледа кроз смањење мануелног дела посла у оквиру израде технолошког процеса односно његовом инжењерингу и реинжењерингу, кроз поболјшање постојећих технолошких процеса коришћењем доступних информација о машинама, алатима, приборима, обрадивости, кроз систематизацију најболјих уочених технолошких процеса за фамилије компоненти унутар предузећа, чиме се омогућава преношење знања и искуства искусних пројектаната, кроз систематизацију производних времена и трошкова обраде као претпоставку за техно-економску анализу. Мерење остварених резултата врши се на основу промена вредности оних параметара, који су издвојени као најутицајнији за дати технолошки поступак, на основу анализе Ишикава и Парето дијаграма, који су за технолошке процесе и трошкове обраде оригинално дефинисани. Концепт теорије система "пиггyбацкинг", као приступ развоја новог система на бази постојећег, је оригинално имплементиран на нивоу технолошких процеса.


У Крагујевцу, 2017.


Садржај

Увод
Анализа малих предузећа
Концепт реинжењеринга
Технолошки процеси
Моделирање процеса и система
Предложена методологија и модел
Верификација методологије и модела
Закључак
Литература

Претрага