(2017) Електрични и електронски системи на моторним возилима – Збирка урађених задатака – Драган Тарановић

Zbirka TaranovicНаслов: ЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМИ НА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА - Збирка урађених задатака

Тип: Помоћни универзитетски уџбеник
Аутор: Драган Тарановић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2017.

ISBN: 978‐86‐6335‐046-5

Из предговора

Збирка урађених задатака "Електрични и електронски системи на моторним возилима" је намењена студентима који слушају наставу из предмета Електрични и електронски системи на МВ и Мехатроника МВМ на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу. Циљ збирке задатака је да прошири основна знања студената из области електротехнике и електронике која су они стекли у претходним нивоима школовања и да прикаже примену електричних и електронских система на моторним возилима. Збирка задатака се може користити у настави електротехнике и електронике и на студијским програмима где се те области проучавају као основне дисциплине, јер илуструје примену електричних и електронских склопова у пракси.

Задаци су груписани у десет карактеристичних поглавља која се логички надовезују. Поглавља имају називе из класичне електротехнике и електронике да би се лакше повезали са неопходном теоријом, а примери обрађени у задацима илуструју практичну примену електричних и електронских склопова у моторним возилима и дају основне методе конструкције и прорачуна тих склопова. Поступак израде задатака је примерен студентима који имају основна теоријска знања из електротехнике и електронике. Подаци у задацима имају реалне вредности и узети су из постојећих електричних и електронских система на моторним возилима, а на основу инжењерске праксе аутора.

У Крагујевцу, октобра 2017.

Садржај

1. ПАСИВНЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ
2. ЕЛЕКТРОНСКА КОЛА СА ДИОДАМА
3. ЕЛЕКТРОНСКА КОЛА СА ТРАНЗИСТОРИМА
4. УСМЕРАЧИ И СТАБИЛИЗАТОРИ НАПОНА
5. ОПЕРАЦИОНИ ПОЈАЧАВАЧИ
6. КОМПАРАТОРИ
7. ИМПУЛСНА КОЛА
8. ЛОГИЧКА КОЛА
9. КОМБИНАЦИОНА КОЛА
10. СЕКВЕНЦИЈАЛНА КОЛА
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОГ 1

Претрага