(2018) Електротехника са електроником – практикум за лабораторијске вежбе – Јасна Радуловић

Elektrotehnika Praktikum korice

Напомена: Књигу "Електротехника са електроником - практикум за лабораторијске вежбе" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. 

Наслов: Електротехника са електроником - практикум за лабораторијске вежбе

Тип: Практикум за лабораторијске вежбе

Аутори: Др Јасна Радуловић, ред. проф.

Резиме: 
Поред уводног дела и додатака, књига садржи десет поглавља детаљно обрађених лабораторијских вежби са разноврсном проблематиком која обухвата градиво предвиђено за студије на више студијских програма на Факултету инжењерских наука - Машинском, Урбаном, Аутомобилском и Војноиндустријском инжењерству. Према тематици која се у вежбама обрађује, оне се могу сврстати у три целине. У првом циклусу вежби заступљена су кола са једносмерним и наизменичним струјама, у другом електричне машине, а у трећем електроника.

При састављању упутстава за вежбе посебна пажња, у свакој лабораторијској вежби, посвећена је теоријским разматрањима проблема који се обрађују у вежби, а које студент треба да савлада да би правилно и са успехом обавио лабораторијску вежбу. Затим следе упутства везана за експериментални део вежбе: повезивање уређаја и инструмената, поступак испитивања, снимање карактеристика, коришћење рачунара, као и за начин приказивања и интерпретацију резултата. Да би студенти, поред овога, научили да користе резултате експерименталних испитивања у Лабораторији, на крају сваке вежбе дата су питања на која треба да одговоре, примењујући усвојена теоретска знања и добијене резултате.

У смислу осавремењавања наставног процеса из области електротехнике и електронике у извесном броју лабораторијских вежби извршено је моделовање и анализа електричних кола помоћу рачунара коришћењем наменских софтверских пакета.

Известан број вежби обрађених у Практикуму, а које се због ограниченог броја часова не обрађују у оквиру поменутог предмета, намењен је студентима виших година у оквиру предмета електро-струке на различитим студијским програмима на Факултету инжењерских наука.

Ова књига, иначе ревидирано издање, намењена је за савладавање градива у оквиру предмета Електротехника са електроником који се изучава на И години академских студија Факултета инжењерских наука у Крагујевцу и обухвата лабораторијске вежбе које репрезентују главне области наставног градива поменутог предмета. 
  
Садржај: 

    Предговор
    Евиденциона и верификациона листа
    Увод
    Лабораторијске вежбе 
1. Омов закон 
2. Прелазни процеси 
3. Кирхофови закони 
4. Снаге у колима наизменичне струје 
5. Трасформатор 
6. Асинхрони мотор 
7. Полупроводничке диоде и транзистори
8. Операциони појачавач
9. Биполарни транзистор
10. Појачавач са заједничким емитором
    Одговори на питања и решења задатака
    Додаци
    Литература

Претрага