(2021) Регенерација површина – Вукић Лазић, Душан Арсић

Lazic Arsic Regeneracija povrsina 2021

Наслов: Регенерација површина
Тип: Монографија
Аутори: Вукић Лазић, Душан Арсић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2021.
ISBN: 978-86-6335-088-5

Из предговора

Проблеми наваривања су још недовољно истражени, те се стога може наћи веома мало публикованих радова и књига из ове области. Због тога је било неопходно проучити темељно теоријске поставке и извести бројне експерименте, на моделима али и на реалним деловима. Један део резултата наведених истраживања, већ је публикован у бројним водећим међународним и домаћим научним часописима, поглављима неких публикација или презентован на међународним и домаћим научно-стручним скуповима. Такође, презентовани резултати су представљали добру основу и за даља истраживања других истраживача у овој области.

Мишљења смо да би било корисно дà бар део тих теоријских и експерименталних истраживања из ове монографије предочимо широј стручној јавности. У том смислу, очекујемо да би ова публикација могла бити од користи студентима техничких факултета, али и технолозима, инжењерима, металурзима, конструкторима и свим оним лицима, којима је регенерација површина стално занимање или повремени посао.

Пошто су данас наши факултети у неповољном материјалном положају, једина могућност за извођење обимних и скупих експеримената приказаних у овој публикацији била је повезивање са одговарајућим фирмама заинтересованим за проблематику производног и репаратурног наваривања. Тако је настала обострано корисна сарадња из које су проистекла нека нова технолошка решења која могу бити основа за ширу примену производног и репаратурног наваривања.

Аутори

Садржај

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1. ОСНОВНИ РАЗЛОЗИ НАСТАНКА ОШТЕЋЕЊА ДЕЛОВА, МАШИНА И УРЕЂАЈА

2. ТЕРМИЧКА МЕТАЛИЗАЦИЈА И НАВАРИВАЊЕ

3. ИЗБОР ДОДАТНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА МЕТАЛИЗАЦИЈУ И НАВАРИВАЊЕ

4. ТОПЛОТНИ БИЛАНС ПРИ НАВАРИВАЊУ

5. ТРАНСФОРМАЦИОНИ ДИЈАГРАМИ И ФАЗНЕ ПРОМЕНЕ У ЧВРСТОМ СТАЊУ ПРИ НАВАРИВАЊУ ЧЕЛИКА

6. НАПОНСКО-ДЕФОРМАЦИОНО СТАЊЕ У НАВАРЕНИМ ДЕЛОВИМА

7. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИСТРАЖИВАЊА

8. РЕПАРАТУРНО НАВАРИВАЊЕ ОШТЕЋЕНИХ МАШИНСКИХ ДЕЛОВА

9. ЗАКЉУЧЦИ

10. ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

 

Претрага