(2020) Сакупљање и транспорт чврстог отпада – Горан Бошковић, Небојша Јовичић

Goran Boskovic Korica za stampuНапомена: Основни универзитетски уџбеник "Сакупљање и транспорт чврстог отпада" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 1500,00 динара.

Наслов: САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ЧВРСТОГ ОТПАДА
Тип: Основни универзитетски уџбеник
Аутори: Горан Бошковић, Небојша Јовичић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2020.
ISBN: 978-86-6335-070-0

Из предговора

Уџбеник Сакупљање и транспорт чврстог отпада намењен је првенственостудентима мастер студијског програма Инжењерство заштите животне средине,Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, као основни уџбеник напредмету Напредне технике управљања чврстим и опасним отпадом. Појединиделови уџбеника ће послужити као литература за предмет Управљање отпадом, којислушају студенти студијског програма Урбано инжењерство на основним студијама,предмет Управљање отпадом који слушају мастер студенти студијског програмаМашинско инжењерство усмерења Енергетика и процесна техника и предметИнжењерство заштите животне средине за студенте мастер студијског програмаИнжењерство заштите животне средине. Могуће га је користити и на другим техничкимфакултетима и вишим школама где се изучава област управљања отпадом.

Материјал изложен у уџбенику је такође намењен и свима који у свом опису послаимају потребу да се упознају са основним принципима система за управљањечврстим отпадом, а нарочито представницима комуналних предузећа чија је делатностсакупљање, транспорт и третман чврстог отпада.

Уџбеник је настао као резултат дугогодишњег рада аутора на пољу управљањаотпадом и након више спроведених међународних и домаћих пројеката из поменутеобласти. Изложена материја је представљена у седам целина. У делу уводнихразматрања дат је детаљан преглед количина природних ресурса који се користе усвету, по регионима и државама. Такође су систематизоване информације о количини исаставу отпада који се генерише. Након тога су приказани елементи система зауправљање чврстим отпадом са циљем да се у потпуности разјасни улога сакупљањаи транспорта отпада, што је и фокус самог уџбеника. У наредном, трећем поглављу,извршена је систематизација модалитета и опреме за сакупљање и транспорт отпада.Обзиром да су баш ови елементи система финансијски најзахтевнији у наредном делује приказана методологија за прорачун трошкова сакупљања отпада, а затим, упетом поглављу, начини на које је могуће унапредити систем у циљу успостављањаенергетски ефикасног и економски одрживог система. Поглавље шест састоји се изстудија случаја унапређења процеса сакупљања и транспорта чврстог отпада,базираних на искуствима аутора у спроведеним пројектима. Последње поглављепредставља приказ најновијих, као и технологија које су још у развоју, односноувођење дигитализације у процес сакупљања отпада, што представља свакако јошједну шансу која у будућности треба да учини систем управљања отпадом јошефикаснијим.

Крагујевац, јун 2020. године

Аутори

Садржај

  1. Уводна разматрања
  2. Елементи система за управљање чврстим отпадом
  3. Сакупљање и транспорт чврстог отпада
  4. Прорачун трошкова сакупљања комуналног отпада
  5. Унапређење сакупљања и транспорта чврстог отпада
  6. Студије случаја унапређења и транспорта отпада
  7. Дигитализација процеса сакупљања отпада
  8. Литература
  9. Додатак – Основни појмови из области управљања отпадом

 

Претрага