(2020) Транспорт флуида – теорија и примери – Добрица Миловановић, Јасмина Богдановић Јовановић, Саша Милановић

Dobrica Milovanovic Transpor fluida koricaНапомена: Основни универзитетски уџбеник "Транспорт флуида – теорија и примери" можете купити у библиотеци Факултета инжењерских наука. Цена уџбеника је 600,00 динара.

Наслов: Транспорт флуида – теорија и примери
Тип: Основни универзитетски уџбеник
Аутори: Добрица Миловановић, Јасмина Богдановић Јовановић, Саша Милановић
Издавач: Факултет инжењерских наука Универзитета у Kрагујевцу, Kрагујевац, 2020.
ISBN: 978-86-6335-069-4

Из предговора

Уџбеник Транспорт флуида теоријске основе и примери, настао је као резултат вишегодишњег рада аутора на образовним, истраживачким и практичним пословима из области транспорта флуида. У њему је садржана материја предвиђена Наставним планом и програмом за истоимени предмет који се изучава у оквиру мастер академских студија на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу (студијски програм Машинско инжењерство, модул Енергетика и процесна техника).

Књига покрива и део наставног програма из предмета Водоснабдевање и канализација који се на истом факултету слуша на студијском програму Урбано инжењерство.

Велики део изложене материје може корисно да послужи и студентима који на Машинском факултету у Нишу слушају предмете Транспорт цевима и Комунална хидротехника и наводњавање, као и студентима који изучавају предмете сличног садржаја на другим техничким факултетима.

Верујемо да књига може бити од користи и другим читаоцима, поготово инжењерима који се у пракси баве решавањем задатака из ове области.

Да би се изложена материја у овој књизи учинила разумљивијом и приступачнијом, у њој су, поред теоријских основа, представљени и бројни решени примери из техничке праксе.

Садржај књиге је конципиран тако да представи цевни транспорт разних врста флуида. Прва два поглавља су посвећена транспорту течности (воде и нафте) док
се друга два поглавља односе на транспорт гаса и паре. Осим у случају транспорта воде, у оквиру осталих поглавља разматрају се случајеви, како изотермског, тако и неизотермског струјања флуида. После сваког поглавља дати су одговарајући примери. Да би изложена материја била свеобухватнија на почетку књиге су представљена физичка својства флуида, док су у прилогу дате одговарајуће табеле које читаоцу треба да омогуће лакше праћење изложене
материје.

Велику захвалност аутори дугују рецензентима, др Драгици Миленковић и др Слободану Савићу који су прегледали рукопис и дали бројне корисне сугестије у
циљу побољшања његовог квалитета.

На крају желимо да истакнемо да књигу посвећујемо успомени на драге нам професоре др Манета Шашића и др Божидара Богдановића који су на машинским
факултетима универзитета у Крагујевцу и Нишу оформили и држали наставу из предмета који се заснивају на транспорту флуида цевима дајући тиме значајан
допринос унапређивању и обогаћивању наставних садржаја из машинске технике.

Крагујевац, април 2020.

Аутори

Садржај

Ознаке
УВОД
  I Модели флуида, врсте струјања и струјни режими
  II Физичка својства флуида
  III Прорачун губитака механичке енергије струје флуида
1. BОДОВОДИ
2. НАФТОВОДИ
3. ГАСОВОДИ
4. ПАРОВОДИ
ПРИЛОГ 1 – Физичке величине и њихове јединице
ПРИЛОГ 2 – Табеле и дијаграми
ЛИТЕРАТУРА
 

 

 

Претрага