Рачунарска техника и софтверско инжењерство

Студијски програм основних академских студија Рачунарска техника и софтверско инжењерство је акредитован Уверењем о акредитацији Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-00899/2017-06 од 26.05.2017. године.

Студијски програм траје четири године (240 ЕСПБ), припада пољу припада пољу техничко-технолошких наука и даје академски назив „дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства“.

Услови за упис: У прву годину основних академских студија има право да се упише лице са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, које положи пријемни испит из математике и заузме место на ранг листи у оквиру броја студената који Факултету одобри Универзитет у Крагујевцу и Влада Републике Србије за упис у прву годину основних академских студија.

Услови уписа на студијски програм и други најбитнији елементи студијског програма и режима студија су прописани Статутом и Правилником о режиму основних и мастер студија Факултета инжењерских наука.

Поред полагања испита, предвиђена је и реализација стручне праксе, као и израда завршног рада.

Списак предмета дат је у Водичу за студенте, а детаљнији опис је доступан у Књизи предмета.

По завршетку основних студија Рачунарске технике и софтверског инжењерства очекивани исходи учења су:
- познавање и разумевање фундаменталних концепата електротехнике, са ширим знањима у оквиру рачунарског инжењерства на нивоу који се очекује од инжењера овог профила и у земљама ЕУ;
- коришћење савремених софтверских алата, техника и методологија за решавањe проблема у инжењерској пракси;
- владање стеченим знањима у контексту „знање као способност доласка до информације и њене креативне употребе“;
- обученост коришћења стечених практичних искустава и савремених алата за пројектовање и документовање, како у области хардвера тако и софтвера;
- разумевање различитих прилаза и методологија анализе и синтезе система, објеката и процеса, као и читање и креирање релевантне техничке документације.

Претрага