Понуда за набавку услуга – рециклажа и набавка тонера

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, дана 11.03.2022. објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1. Назив наручиоца: Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

2. Адреса наручиоца: Сестре Јањић бр. 6, 34000 Крагујевац

3. Интернет страница наручиоца: http://www.fink.rs/

4. Опис предмета јавне набавке: Предмет набавке је набавка услуга – рециклажа и набавка тонера

5. Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"

6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца до 21.03.2022. године до 11.00 часова.

7. Понуде се подносе на адресу наручиоца у запечаћеној коверти, са назнаком на омотници - Понуда за набавку услуга – рециклажа и набавка тонера - НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача. Понуда се доставља на српском језику са ценама израженим у динарима.

8. Начин, место и време отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 21.03.2022 у 11.15 часова у просторијама наручиоца.

9. Лица задужена за контакт: Петровић Марија, тел. 034/330-196, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

10. Образац структуре цене који треба попунити налази се у наставку позива.
За потребе Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу потребно је да нам доставите појединачне цене заменских for use тонера.

Позив за подношење понуда - WORD

Претрага